Oznámení o ochraně osobních údajů

Přehledně o tom, jak nákládáme s osobními údaji

Úvod

Ve společnosti EY se zaměřujeme na zavádění korektních postupů nakládání s údaji s cílem chránit vaše soukromí a vaše osobní údaje. Jsme toho názoru, že každý má prospěch z volného toku informací, které jsou shromažďovány a používány zodpovědným způsobem. Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je popsat postupy, kterými se společnost EY řídí v souvislosti s komunikací s potenciálními kandidáty prostřednictvím kariérního webu www.cestasey.cz (dále též „webové stránky“), týkající se soukromí všech osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány za využití těchto webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Správcem osobních údajů poskytnutých návštěvníkem webových stránek jsou Ernst & Young, s.r.o., IČO: 26705338, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 26704153, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, EY Law advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 09214208, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a další subjekty uvedené níže. Jakožto společní správci jsme povinni zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (“GDPR”).

Správu a údržbu webu www.cestasey.cz zprostředkovává společnost SYMBIO Digital, s.r.o., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00.

Shromažďování, používání, zpřístupňování osobních údajů – možnosti

Webové stránky cestasey.cz je možné navštívit bez jakékoli registrace. O návštěvnících žádné osobní údaje neshromažďujeme. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které se v počítači návštěvníka ukládají prostřednictvím prohlížeče, tedy tzv. cookies. Podrobnější informace o jejich používání najdete níže. Zcela dobrovolně můžete poskytnout svou e-mailovou adresu na webových stránkách cestasey.cz v případě, že chcete dostávat aktuální informace, přijít na exkurzi do EY, nebo po vyplnění formuláře „Chybí ti tu pozice přesně pro tebe?“. Poté vám může EY zasílat pozvánky na pořádané akce, informace o nových pozicích, publikacích či jiné materiály marketingového charakteru.

1. Zájem o práci v EY

Prostřednictvím webových stránek budete přesměrováni na kontaktní formulář, ve kterém se můžete zaregistrovat jako zájemce o práci v EY a přihlásit se na některé z inzerovaných volných míst. Kontaktní formulář pro EY spravuje na stránkách ey.jobs.cz společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Janakovcova 1569/2c, PSČ 170 00, a naleznete v něm podrobnější informace o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci procesu náboru nových zaměstnanců.

Dále nám můžete v rámci komunikace s chatbotem jednoduše vyplnit formulář, ve kterém uvedete své jméno, příjmení a e-mailovou adresu a zda vás zajímá audit nebo daně a my se vám ozveme.

2. Newsletter

Jestliže se na webových stránkách zaregistrujete k odběru newsletteru, vaše e-mailová adresa (která může být považována za osobní údaj) bude uložena v systému MailChimp externího dodavatele. Systém využívají pouze vybraní zaměstnanci personálního oddělení EY k vytvoření seznamu adresátů za účelem zasílání newsletteru. Z odběru tohoto newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

3. Akce

EY využívá webové stránky cestasey.cz k registraci účastníků nejrůznějších akcí, které pořádá. Zájemci jsou obvykle žádáni o vyplnění jména, příjmení, e-mailové adresy, vysoké školy, fakulty a ročníku. Následně budou kontaktováni z obecné adresy personálního oddělení EY. Shromažďované osobní údaje se liší podle typu pořádané akce. Údaje zaregistrovaných účastníků EY případně sdílí se subjekty, které akci spoluorganizují.

Ochrana osobních údajů, které shromažďujeme od uživatelů našich webových stránek, je vzhledem k tomu, že se jedná o informace zasílané prostřednictvím internetu, zajištěna standardními šifrovacími technikami.

Zvláštní kategorie osobních údajů

EY cíleně neshromažďuje o uživatelích webových stránek zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje), pokud to nevyžadují právní předpisy, jako je tomu například v případě náboru nových zaměstnanců. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetický nebo biometrický údaj umožňující jedinečnou identifikaci fyzické osoby, údaj vypovídající o fyzickém a duševním zdravotním stavu, sexuálním životě, odsouzení za trestný čin a v některých případech rovněž číslo pojištěnce sociálního zabezpečení či finanční informace. Citlivé údaje nevkládejte do komunikace s chatbotem.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje můžeme předat jinému subjektu pouze v následujících případech:

  • Je-li předání osobních údajů třetí straně nutnou podmínkou splnění vašeho požadavku, přičemž osobní údaje jsou předávány třetí straně, se kterou má EY již určitý vztah (viz níže „Odkazy na webové stránky třetích stran“);
  • Jestliže si předání osobních údajů výslovně vyžádáte;
  • Jedná-li se o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
  • Jestliže se zpřístupnění osobních údajů přiměřeně týká prodeje nebo jiného zcizení našeho podniku, resp. jeho části.

EY může v souvislosti s provozováním svých webových stránek využívat externí dodavatele služeb, například pro účely technologické nebo jiné administrativní podpory.

Předávání osobních údajů

EY má komplexní globální program ochrany osobních údajů, který mimo jiné zahrnuje Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules), schválená Evropskou unií. Podrobnější informace o Závazných podnikových pravidlech jsou k dispozici na webové stránce EY Binding Corporate Rules (www.ey.com/bcr). Vaše osobní údaje EY předává pouze těm třetím stranám, které se písemně zavázaly zajistit odpovídající úroveň ochrany.

Správa osobních údajů

EY prostřednictvím webových stránek cestasey.cz neshromažďuje ani nesestavuje osobní údaje ani jiné informace pro marketingové účely s cílem šířit je nebo prodávat externím subjektům ani neposkytuje host mailing třetím stranám.

Máte právní nárok požadovat podrobnosti o osobních údajích, které o vás vedeme. EY vám poskytuje možnost ujistit se, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální. Kontaktujte nás prosím, pokud budete požadovat opravu svých osobních údajů, jejich výmaz nebo omezení jejich zpracování, pokud si budete chtít ověřit, zda EY vaše osobní údaje zpracovává, či nikoli, pokud budete požadovat přístup ke svým osobním údajům, budete chtít uplatnit své právo na přenositelnost údajů nebo zrušit souhlas s jejich zpracováním.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Dovolujeme si vás upozornit, že se na webových stránkách mohou vyskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které se neřídí stejnými zásadami ochrany osobních údajů. Návštěvníci našich webových stránek mohou být na tyto stránky odkázáni například pro podrobnější informace o nejnovějších odborných poznatcích, pořádaných akcích, dodavatelských službách, neziskových organizacích či sociálních sítí.

EY neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, pokud jde o to, jak jsou data uživatelů na serverech těchto třetích stran ukládána či používána. Doporučujeme seznámit se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.

Cookies

Sociální sítě

Prostřednictvím našich webových stránek se můžete zapojit do nejrůznějších blogů, diskusních fór, wiki-webů a dalších sociálních sítí, kde můžete sdílet obsah s ostatními uživateli. EY v této souvislosti nenese žádnou odpovědnost za to, že vaše osobní údaje, které sdílíte na sociálních sítích, získá, využije nebo zneužije jiný uživatel.

EY umisťuje na svých webových stránkách také odkazy na sociální sítě provozované nespřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou mimo kontrolu EY. Ke správnosti, spolehlivosti atd. informací uveřejněných na těchto sociálních sítích se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky.

Odkaz na webové stránky nespřízněného subjektu nelze interpretovat jako dobrozdání EY o tomto subjektu nebo o jeho produktech či jím poskytovaných službách ani jako jeho dobrozdání o EY nebo o produktech a službách EY. Ke způsobu ukládání dat na serverech nespřízněných subjektů se nevyjadřujeme ani v této souvislosti neposkytujeme žádné záruky. Doporučujeme seznámit se detailně se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na příslušných webových stránkách třetích stran.

Ochrana dětí

Webové stránky cestasey.cz nejsou určeny dětem, a netýká se jich tudíž ani toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Velice dobře si uvědomujeme, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí, zvlášť s ohledem na současné možnosti internetu. Žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme.

Zabezpečení

Společnost EY usiluje o zabezpečení vašich osobních údajů, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, zavedla společnost EY technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů. Všichni pracovníci společnosti EY a třetí strany, které si společnost EY najímá ke zpracování vašich osobních údajů, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich údajů.

Změny zásad týkajících se ochrany osobních údajů

EY si vyhrazuje právo podle potřeby toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Lhůta pro implementaci nových zásad v případě změny je 30 pracovních dní. Pokud chcete mít o těchto změnách přehled, doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku.

Zrušení odběru

Návštěvníci webových stránek mají kdykoli možnost změnit rozsah osobních údajů, které o nich EY shromažďuje. Pokud jste poskytli kontaktní údaje v rámci komunikace s chatbotem na stránce cestasey.cz, nebo jste se např. prostřednictvím cestasey.cz zaregistrovali k odběru aktuálních informací (newsletter) a chcete tuto službu zrušit, můžete tak učinit odhlášením z odběru newsletteru; tuto možnost nabízí každý doručený newsletter. O zrušení odběru newsletteru, nebo o smazání poskytnutých kontaktních údajů můžete rovněž požádat na e-mailové adrese dataprotection@cz.ey.com nebo se obraťte na zástupce EY, s nímž obvykle spolupracujete.

Stížnosti

Máte-li obavy, že došlo k údajnému porušení zákonů o ochraně osobních údajů nebo jakéhokoli jiného předpisu ze strany společnosti EY, obraťte se pověřenou osobu společnosti EY pro ochranu osobních údajů a to e-mailem na dataprotection@cz.ey.com. Vaše stížnost bude prošetřena a bude vám poskytnuta informace o tom, jak se bude v záležitosti postupovat a jak bude vyřešena.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak společnost EY vaši stížnost vyřešila, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Záležitost můžete taktéž postoupit příslušnému soudu.

Kontaktujte nás

Máte-li nějaké dotazy nebo přetrvávající pochyby o ochraně svých osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese dataprotection@cz.ey.com nebo se obraťte na zástupce EY, s nímž obvykle spolupracujete.